Ap og Sp vil styrke fjellstyrene

Både Ap og Sp har i sine alternative statsbudsjett for 2019 foreslått å styrke fjellstyrene. Begge partier ønsker å bygge opp under det viktige arbeidet fjellstyrene gjør, med å legge til rette for aktivitetstilbud for allmennheten i statsallmenningene, og gi tilgang til rimelig og godt tilrettelagt jakt, fiske og annet friluftsliv.
«Vi er svært glad for denne støtten og håper det nå kan være mulig å få flertall på Stortinget for dette», sier styreleder i Norges Fjellstyresamband Jan Olav Solstad. Han viser til at også Norsk friluftsliv, DNT og NJFF støtter en styrking av fjellstyrene over statsbudsjettet. En slik styrking vil gi mer friluftsliv og bedre folkehelse. Fjellstyrenes tilrettelegging i statsallmenningene bidrar til at svært mange får tilgang til rimelig og godt tilrettelagt jakt, fiske og annet friluftsliv. Fjellstyrene er samlet Norges største tilbyder av jakt og fiske, fjellstyrene eier og drifter også 400 hytter i fjellet og driver omfattende annen tilrettelegging for friluftsliv. En styrking av fjellstyrene slik det nå foreslås, vil bidra til at dette arbeidet kan videreføres og forsterkes.

Fjellstyrenes oppgaver:
-Fjellstyrenes skal ivareta befolkningens rettigheter og interesser i fjellet.
-Fjellstyrene legger til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv, gjennom aktiv forvaltning av fiske- og viltbestander og salg av jakt- og fiskekort.
-Fjellstyrene drifter flere hundre hytter og buer rundt i statsallmenningene, og sørger for vedlikehold og at det til enhver tid er gass og ved på disse.
-Fjellstyrene sørger for infrastruktur i sine områder, og informasjon som gjør fjellet tilgjengelig for brukerne.
-Fjellstyrene administrerer rettigheter vedr. seterdrift og beiting.
-Fjellstyrene har lokal forankring og skal sørge for lokal verdiskapning.
-Fjelloppsynet fører tilsyn med statsallmenningene, og er sekretær/saksbehandler for fjellstyrene.

Fakta:
Det er 94 fjellstyrer i Norge. Disse administrerer og tilrettelegger for næring og friluftsliv i statsallmenningene i fjellene i Sør- og Midt-Norge. Områdene omfatter store fjellområder som Dovre, Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane og flere andre. Til sammen nesten 30 mill daa. Fjellstyrenes paraplyorganisasjon er Norges Fjellstyresamband.

Leave A Comment?